Para patrząca na siebie z ekranów i napis Regulamin konkursu Dzień Wirtualnej Miłości

Regulamin konkursu „Dzień Wirtualnej Miłości

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Dzień Wirtualnej Miłości” zwanego dalej Konkursem, jest Kamila Kacprzak Wachniew, właścicielka bloga popularnonaukowego Naukowo Uczuciowo (http://naukowouczuciowo.pl), fanpage’a na Facebooku @NaukowoUczuciowo oraz konta na Instagramie @naukowo_uczuciowo

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

6. Konkurs jest prowadzony na Instagramie na profilu @naukowo_uczuciowo

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

a) jest osobą pełnoletnią, tj. uczestnik powinien mieć skończone 18 lat,

b) posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

c) posiada zweryfikowane konto na Instagramie,

d) opublikuje odpowiedź konkursową pod postem na Instagramie

e) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie

f) obserwuje konto Organizatora na Instagramie: @naukowo_uczuciowo

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili.

3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się treścią Regulaminu i ich akceptacja.

4. Konkurs trwa od 16.07.2019 do 21.07.2019 do godziny 23.59.

5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23.07.2019 na koncie na Instagramie: @naukowo_uczuciowo

6. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych, tj. dostępu do Internetu i posiadania aktywnego konta na Instagramie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

§ 3. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 4. Zadanie w konkursie „Dzień wirtualnej miłości”

1. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie zawarte w poście konkursowym na Instagramie: „Serce czy rozum? Co liczy się bardziej przy poszukiwaniu partnera ki na portalu lub aplikacji randkowej?”

2. Sformułowany komentarz nie może naruszać zasad kultury i dobrej etykiety. Nie wolno również publikować treści obraźliwych lub treści reklamowych.

3. Organizator wybierze trzy, jego zdaniem, najciekawsze komentarze. W ten sposób zostanie wyłonionych trzech zwycięzców.

4. Organizator powiadomi Zwycięzców Konkursu o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie.

§ 5. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest voucher na skorzystanie z indywidualnej konsultacji online lub usługi optymalizacji profilu randkowego.

2. Z nagrody może skorzystać sam zwycięzca, ale może też przekazać swoją nagrodę innej osobie.

3. Organizator skontaktuje się z Laureatami w celu ustalenia, kto będzie beneficjentem nagrody.

4. Organizator, znając dane osobowe, przekaże voucher osobom zainteresowanym w ciągu 7 dni.

5. Voucher będzie aktywny przez 6 miesięcy, aby z niego skorzystać należy skontaktować się z Organizatorem i ustalić termin realizacji usługi.

6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy, tj. imię i nazwisko w opisie postu na Instagramie.

7. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

8. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych kont na Instagramie, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać e-mailowo w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres e-mailowy Organizatora (kacprzak.kamilla@gmail.com) z dopiskiem “Konkurs na IG”

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.

§ 7. Prawa Autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Instagramie, na koncie @naukowo_uczuciowo

4. Treść Regulaminu jest powszechnie dostępna na stronie internetowej: https://naukowouczuciowo.pl przez cały czas trwania Konkursu.

5. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540, z późn. zm.).

6. Wszelkie kwestie i spory związane z Konkursem i uczestnictwem w nim podlegają przepisom prawa polskiego i jurysdykcji sądów polskich.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

8. Wyłączenie z udziału w Konkursie następuje w rezultacie rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Uczestnika do zaprzestania naruszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.